• [:pl] [:en] [:de]
 • Antykwa Półtawskiego

  Antykwa Półtawskiego

   

  Czcionki te zostały zaprojektowane w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku przez polskiego grafika i typografa Adama Jerzego Półtawskiego . Jako typowe pismo chlebowe, były stosowany przez polskie drukarnie tak długo, jak długo były w użyciu metalowe czcionki (mniej więcej do lat sześćdziesiątych).

  Replika elektroniczna Antykwy Półtawskiego przygotowana została przez Bogusława Jackowskiego, Janusza M. Nowackiego i Piotra Strzelczyka (JNS TEAM) i udostępniona jako wersja wstępna podczas VIII Konferencji Grupy Użytkowników Systemu TeX (GUST) w Bachotku (kwiecień–maj 2000).

  Głównym źródłem repliki Antykwy Półtawskiego były wydruki wykonane metalowymi czcionkami. Janusz M. Nowacki zaprogramował obrysy znaków (glyphs) w programie METATYPE1, korzystając z narzędzi przygotowanych przez Bogusława Jackowskiego i Piotra Strzelczyka. Narzędzia te wykorzystują programy: METAPOST, AWK, TeX, Type1 utilities, Ghostscript i Perl.

   

  Wzornik

   

  Zapraszam do pobrania następujących plików:


  E-mail

  Antykwa Półtawskiego

   

  Diese Schrift sind in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts von dem polnischen Grafiker und Typographen Adam Jerzy Półtawski entworfen worden. Als die typische Brotschrift wurde sie von den polnischen Druckereien so lange angewendet, wie lange die Metalltypen im Verkehr waren (mehr oder weniger bis in die sechziger Jahre).

  Die elektronische Replik der Antykwa Półtawskiego ist von Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki und Piotr Strzelczyk (JNS TEAM) vorbereitet und als einführende Fassung während der VIII. Konferenz der Grupa Użytkowników Systemu TeX (GUST – Gruppe der Nutzer des TeX-Systems) in Bachotek (April–Mai 2000) vorgestellt worden.

  Die Hauptquelle der Replik der Antykwa Półtawskiego waren die mit Metalltypen erstellten Ausdrücke. Janusz M. Nowacki hat die Umrisse der Zeichen (glyphs) in dem Programm METATYPE1 programmiert, wobei er von den von Bogusław Jackowski und Piotr Strzelczyk erstellten Werkzeugen Gebrauch machte. Diese Werkzeuge werden auch in Programmen wie: METAPOST, AWK, TeX, Type1 utilities, Ghostscript und Perl angewendet.

   

  Beispiele - dynamisch

   

  Ich lade Sie ein die folgenden Dateien herunterzuladen:


  E-Mail

  Antykwa Półtawskiego

   

  This font was designed in the ‚twenties and the ‚thirties of XX century by a Polish graphic artist and a typographer Adam Półtawski. It was widely used by Polish printing houses as long as metal types were in use (until ca the ‚sixties).

  The electronic replica of Antykwa Półtawskiego was prepared by Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki and Piotr Strzelczyk (JNS TEAM) and released during the meeting of the Polish TeX Users Group (GUST) (Bachotek, Poland, April-May, 2000) as a preliminary version.

  The main source of Antykwa Półtawskiego were printouts of metal types. Janusz M. Nowacki programmed glyphs in METATYPE1 using tools prepared by Bogusław Jackowski and Piotr Strzelczyk. The tools make use of METAPOST, AWK, TeX, Type 1 utilities, Ghostscript, and perl. A lot of testing and tuning was carried out in the BOP firm.

  The current version of Antykwa Półtawskiego is meant for bold people, primarily for testing purposes.

   

  Font sampler

   

  Download files:


  E-mail