• [:pl] [:en] [:de]
 • Strona główna

  Mieszkam w Grudziądzu. Na co dzień zajmuję się typografią, składaniem publikacji, wyrabianiem pieczątek, grawerowaniem napisów, wykonywaniem druków akcydensowych.

  Moją pasją jest digitalizowanie historycznych polskich krojów pisma. Mam nadzieję, że moja praca uchroni polskie czcionki od zapomnienia. Wspaniały dorobek polskiej typografii zasługuje na szerokie upowszechnienie poprzez wykorzystanie we współczesnym drukarstwie. Dotychczas wykonałem digitalizację (utworzenie formy komputerowej) czcionek Antykwa Toruńska, Antykwa Półtawskiego, Kurier i Cyklop.

  Jako Członek Honorowy Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX biorę też udział w pracach fontowych tej organizacji. GUST nie tylko wspiera inicjatywy opracowania komputerowych wersji polskich czcionek drukarskich. Czcionek zaprojektowanych przez polskich typografów w minionych epokach technologicznych. W ramach GUST-u realizujemy także projekty polonizacji popularnych fontów komputerowych w oparciu o publicznie dostępne fonty rozpowszechniane na licencji GNU lub zbliżonej do licencji GNU (np. fonty z dystrybucji programu Ghostscript oraz rodziny fontów CM i CC). Fonty te mogą być wykorzystywane we wszystkich współczesnych programach graficznych i edytorskich. Przeznaczone są do bezpłatnego używania i rozpowszechniania w ramach licencji GUST Font Licence.

  Moje prace fontowe nie byłyby możliwe bez pomocy i wsparcia przyjaciół z Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX w Polsce. Bardzo w tym miejscu dziękuję im wszystkim. W szczególności zaś dziękuję: Bogusławowi Jackowskiemu i Piotrowi Strzelczykowi oraz Jerzemu Ludwichowskiemu, Włodkowi Macewiczowi, Andrzejowi Odyńcowi, Joli Szelatyńskiej, Andrzejowi Tomaszewskiemu, Radkowi Trycowi, Adamowi Twardochowi, Staszkowi Wawrykiewiczowi, Marcinowi Wolińskiemu. Prace fontowe w ramach GUST-u wspierane są również przez kolegów zagranicznych: Karla Berrego z USA, Hansa Hagena z Holandii, Volkera RW Schaa z Niemiec.

  Fot. Andrzej Odyniec – Bachotek 2008r.Ich wohne in Grudziądz (Graudenz – Polen). Im alltäglichen Leben beschäftige ich mich mit Stempelherstellung, Eingravierung von Aufschriften, Ausführung von Akzidenzdrucken. Meine Leidenschaft ist jedoch die Digitalisierung von historischen polnischen Schriftarten. Ich hoffe, dass meine Arbeit die polnischen Schrift vor Vergessen schützen kann. Das ausgezeichnete Werk der polnischen Typographie verdient es, durch Nutzung in der gegenwärtigen Druckkunst weit verbreitet zu werden.

  Als Ehrenmitglied der Polska Grupa Użytkowników Systemu TeX – GUST (Polnische Gruppe der Nutzer vom TeX-System) beteilige ich mich an den Typenarbeiten dieser Organisation. GUST unterstützt Initiativen der Bearbeitung von Computerfassungen der polnischen Drucktypen. Schrift, entworfen von polnischen Typographen in vergangenen technologischen Epochen.

  Im Rahmen von GUST verwirklichen wir auch Projekte der Polonisierung der populären Computertypen in Stützung auf öffentlich zugängliche Schrift verbreitet auf Lizenz GNU oder GNU-ähnliche (z.B. Schrift aus dem Vertrieb des Programms Ghostscript und Typenfamilien CM und CC). Diese Schrift können in allen gegenwärtigen Grafik- und Editionsprogrammen angewendet werden. Sie sind für die unentgeltliche Nutzung und Verbreitung im Rahmen der Lizenz GUST Font Licence bestimmt.

  Meine Typenarbeiten wären unmöglich ohne Hilfe und Unterstützung der Freunde aus der Polnischen Grupa Użytkowników Systemu TeX in Polen. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken. Einen besonderen Dank an: Bogusław Jackowski und Piotr Strzelczyk und Włodek Macewicz, Andrzej Odyniec, Andrzej Tomaszewski, Radek Tryc, Adam Twardoch, Staszek Wawrykiewicz, Marcin Woliński. Typenarbeiten im Rahmen von GUST werden auch von Auslandskollegen unterstützt: Karl Berry aus den USA, Hans Hagen aus den Niederlanden, Volker RW Schaa aus Deutschland.

  Fot. Andrzej Odyniec – Bachotek 2008r.I am a resident of Grudziądz, Poland. I earn my daily bread doing typesetting, typography, making stamps and preparing accidental prints. My passion, above all, is the computer typography, in particular, the digitization traditional typefaces. I hope that my work will save these unique treasures from disappearing altogether and being forgotten. I believe that the rich heritage of Polish typefaces deserves recognition, including its wide use in modern printing. So far, I have been successful in digitizing of four Polish historical fonts, called Antykwa Toruńska (Antiqua of Toruń), Antykwa Półtawskiego (Półtawski’s Antiqua), Cyklop, Kurier and its modification Iwona.

  GUST” generously supports works on the revival of the Polish traditional typefaces.

  GUST, in cooperation with other national TeX users groups, is involved in works on enhancing the existent openware fonts. I have a pleasure to take part in two of these project: Latin Modern family of fonts and TeX Gyre family of fonts.

  My font work would not have been possible without the help and support of various fellow Honorary Members of GUST. I take this opportunity to thank them all, sincerely. In particular, I would like to mention and thank: Bogusław Jackowski and  Piotr Strzelczyk, as well as Jerzy Ludwichowski, Włodek Macewicz, Andrzej Odyniec, Jola Szelatyńska, Andrzej Tomaszewski, Radek Tryc, Adam Twardoch, Staszek Wawrykiewicz and Marcin Woliński. Special thanks go to my colleagues from abroad, Karl Berry (USA), Hans Hagen (Holland) and Volker RW Schaa (Germany) – without them the excellent collaboration between their national TeX users groups and GUST would be impossible.

  Fot. Andrzej Odyniec – Bachotek 2008r.